logo Rezerwuj

#bezpieczniewWILLIHYRNY

SPECJALNA PROCEDURA DLA KLIENTÓW w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

I Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich Klientów, którzy przebywają na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o.

II Postanowienia niniejszej procedury mają pierwszeństwo przed postanowieniami umów, Ogólnych Warunków Korzystania z usług spółki DOMS sp. z o.o., oraz innych ustaleń pomiędzy Klientem a DOMS sp. z o.o.

III Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o „Kliencie”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą odbiorcą usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o.

IV W czasie korzystania z usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o. i przebywania na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących środków bezpieczeństwa związanych z ogłoszeniem na terytorium Polski epidemii wirusa COVID-19 (w szczególności przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) oraz postanowień niniejszej procedury.

V Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień pkt. IV. uprawnia DOMS sp. z o.o. do odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, a w razie gdy usługi takie są już świadczone, do zaprzestania ich świadczenia i zażądania opuszczenia przez Klienta obiektu.

VI Niniejsza procedura obowiązuje do odwołania.

 1. Ogólne wytyczne dla Klientów
 1. 1 Każdorazowo, przy wejściu do obiektu DOMS sp. z o.o. należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie, udostępnionym przez DOMS sp. z o.o., środkiem na bazie alkoholu.
 1. 2 Klient podczas meldunku musi podpisać oświadczenie dotyczące jego stanu zdrowia oraz kontaktów z osobami zakażonymi i wyjazdów zagranicznych w ostatnim czasie. Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, oraz prawidłowej dezynfekcji rąk, wywieszonych w obiekcie.
 1. 3 Klient powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania przy recepcji obiektu oraz w innych częściach wspólnych obiektu.
 1. 4 Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej, fizycznej odległości od personelu obiektu oraz innych Klientów, zgodnej z aktualnymi wytycznymi Rady Ministrów.
 1. 5 Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z pomieszczeń, do których dostęp został ograniczony lub wyłączony.
 1. 6 Zakazane się używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 1. 7 Klient zobowiązany jest zastosować się do aktualnych wytycznych dotyczących serwowania i spożywania posiłków.
 1. 8 Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji personelu obiektu. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu.
 1. 9 Klient zobowiązany jest zastosować się do aktualnych wytycznych dotyczących korzystania z basenu, jacuzzi, saun i strefy spa.

1.10 W przypadku poruszania się po częściach wspólnych obiektu (korytarze, recepcja itp.) Klienci zobowiązani się do zakrywania ust i nosa.

2. Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u Klienta

2.1 Na terenie obiektu wyznaczone zostało dedykowane pomieszczenie, w którym można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2.2 W przypadku stwierdzenia u siebie oznak choroby, w szczególności takich jak:

 • temperatura ciała powyżej 37,5°C
 • objawy przeziębieniowe
 • uporczywy kaszel
 • duszności i kłopoty z oddychaniem
 • utrata węchu lub smaku

Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie obsługę obiektu, w razie możliwości poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na recepcję obiektu oraz postępować zgodnie z instrukcjami personelu obiektu.

2.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2, lub w przypadku stwierdzenia wystąpienia u Klienta objawów choroby przez personel obiektu, Klient zostanie czasowo odizolowany od pozostałych Klientów oraz personelu obiektu w dedykowanym pomieszczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1, a o tym fakcie niezwłocznie zostanie poinformowana właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

2.4 Klient pozostający w izolacji jest zobowiązany stosować się do instrukcji i poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

2.5 Klientowi pozostającemu w izolacji zostaną przekazane wytyczne co do potrzeby konsultacji z lekarzem najbliższego oddziału zakaźnego, lub dokonane zostanie powiadomienie 999 albo 112.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram
  pfr

  Spółka DOMS spełnia wszystkie warunki związane z otrzymaniem dofinansowania z Tarczy Antykryzysowej.

  © Willa Hyrny 2021

  Created by:jointsystem